FANDOM


Takara wa MA no Tsuku Tsuchi no Naka!
TakaraMA
Kanji 宝は㋮のつく土の中!
Short Title Takara MA
English Title
Book Number 12
Manga Chapters
Anime
Chronology
Previous Novel Yagate MA no Tsuku Uta ni Naru!
Next Novel Hako wa MA no Tsuku Mizu no Soko!
Stats
Release Date August 2005
ISBN 978-4044452155