FANDOM


Kitto MA no Tsuku Hi ga Noboru!
KittoMA
Kanji きっと㋮のつく陽が昇る!
Short Title Kitto MA
English Title
Book Number 5
Manga Chapters Chapter 59, Chapter 60, Chapter 61, Chapter 62, Chapter 63, Chapter 64, Chapter 65, Chapter 66, Chapter 67, Chapter 68
Anime Episode 27, Episode 28
Chronology
Previous Novel Kakka to MA no Tsuku TOSA Nikki!?
Next Novel Itsuka MA no Tsuku Yuugureni!
Stats
Release Date September 2002
ISBN 978-4044452063